Sprzedaż oleju w trybie zwolnienia z podatku akcyzowego

Obecnie na terenie Polski obowiązuje akcyza na oleje smarowe. Powoduje ona, że ceny olejów na polskim rynku należą do najwyższych w Europie, ustępując jedynie rozwiniętym rynkom Austrii, Włoch i Szwajcarii. W niektórych przypadkach akcyza na oleje smarowe może zostać zniesiona. Podatnik musi jednak spełnić pewne wymogi formalne związane z wystawianiem lub posiadaniem odpowiednich dokumentów i ewidencji.

Nasza firma oferuje Państwu możliwość zakupu środków smarnych klasyfikowanych według kodów CN 27101971-83 oraz 27101987-99 z możliwością zwolnienia z podatku akcyzowego. Podstawa prawna zwolnienia jest zawarta w Ustawie z 1 marca 2009 DZ.U 3 z 2009 poz 11.

Obecnie stawka podatku akcyzowego dla tych wyrobów jest ustalona na poziomie 1180 PLN za każde 1000 l.

Mając na uwadze wymierne dla Państwa korzyści zachęcamy wszystkich do dokonania rejestracji w Urzędzie Celnym właściwym dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Wymagania dotyczące rejestracji podmiotów

Rejestracji podlegają podmioty zużywające prowadzący działalność gospodarczą poza składem

podatkowym w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na

przeznaczenie.

Rejestracji należy dokonać przed :

 • dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu lub
 • pierwszej czynności z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, z zastrzeżeniem że podmiot objęty tym obowiązkiem nie jest jeszcze podatnikiem zarejestrowanym.

Do wypełnionego druku zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-R) należy dołączyć:

1. Oryginał dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej w wysokości 170 zł wpłaconej na konto Urzędu Miasta.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że jest to opłata z tytułu wydania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego do podatku akcyzowego.

2. Oryginał lub notarialne bądź urzędowo potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów założycielskich firmy:

 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
 • wpis(y) do Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • umowę Spółki
 • decyzję w sprawie nadania numeru NIP
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

 

3. W przypadku, gdy wniosek został podpisany przez osobę nieupoważnioną należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego tej osobie, przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu lub firmy (zgodnie z umową spółki lub wpisem w KRS) wraz oryginałem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, na konto wskazane Państwu przez Urząd Celny, z adnotacją na dowodzie wpłaty - "opłata z tytułu udzielenia pełnomocnictwa".

4. Ponadto oświadczenie w którym zostaną wskazane:

 • adresy miejsc wykonywania działalności
 • rodzaje zużywanych wyrobów akcyzowych wraz z ośmiocyfrowymi kodami CN które dostępne są na stronie http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_PL
 • określenie przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanych wyrobów akcyzowych, (w przypadku wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy)

Warunki zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie stosuje się w przypadku (Art.32):

1. Dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub,

2. Dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego lub,

3. Nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego handlowca w celu dostarczenia do
podmiotu zużywającego lub,

4. Importu przez podmiot zużywający


Wymagania dla podmiotów zarejestrowanych chcących dokonać zakupu w trybie zwolnienia z podatku akcyzowego

1. Podmiot zużywający wyroby akcyzowe musi podmiotowi dostarczającemu je , przedstawić pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

2. Prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych.Szczegóły dotyczące przedmiotowych ewidencji określa DZ.U.32 poz 251

3. Potwierdzenie dołączonych do wysyłek"Dokumentów dostawy" i odesłanie ich w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki wpisując w pkt.8 datę otrzymania wyrobu w pkt.10 potwierdzić dokument podpisem , w pkt.11 datą,w kolumnie 7 odnotować " zgodne".

4. W przypadku zakupu proszę przesłać zamówienie faxem lub e-mailem ,określając nazwę środka i ilość.

 

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu

Aleksandra Krynk-Rybakiewicz

kom. +48 606-233-133

e-mail.: ola.krynk(at)profitoleje.pl